ليست مراکز آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
كد مرکزنام مرکزتلفنآدرس
فن فني 5-33722831 خيابان پيروزي- بلوار ابوذر- بعد از پل چهارم - 45 متري آهنگ
55 مركز شريعتي 2-22851610 خيابان شريعتي- نرسيده به حسنيه ارشاد- روبروي شهرداري منطقه 3
شک شـكـوه خيابان انقلاب- روبروي خيابان لاله زار
عا علوم انساني 5-66946032 ميدان انقلاب- جمالزاده شمالي- تقاطع بلوار کشاورز- نبش کوچه خسرو
فل مرکز فلسطين 66954591 ميدان فلسطين- اول خيابان فلسطين جنوبي- جنب مسجد امام صادق- پلاک 376 جديد
05 تحصيلات تکميلي فني 5-33722 خيابان پيروزي- بلوار ابوذر- بعد از پل چهارم - 45 متري آهنگ
عل علم و صنعت دانشگاه علم و صنعت- سالن ورزشي
33 قلهک دوراهي قلهک- خيابان يخچال
22 ميرداماد زير پل ميرداماد
44 انديشه سهروردي- چهار راه شهيد زينالي- چهار راه کيهان- بين انديشه ششم و پنجم
به بهار خيابان بهار
هش مرکز 8 بلوار کشاورز- کوچه شهيد عليرضا دائمي
80 سالن ورزشي فني(آمادگي جسماني) خيابان پيروزي- بلوار ابوذر- بعد از پل چهارم - 45 متري آهنگ
81 زمين چمن مصنوعي فني(آمادگي جسماني) خيابان پيروزي- بلوار ابوذر- بعد از پل چهارم - 45 متري آهنگ
82 سالن ورزشي فني(فوتسال) خيابان پيروزي- بلوار ابوذر- بعد از پل چهارم - 45 متري آهنگ
83 سالن ورزشي فني(واليبال) خيابان پيروزي- بلوار ابوذر- بعد از پل چهارم - 45 متري آهنگ
84 سالن ورزشي فني(بسکتبال) خيابان پيروزي- بلوار ابوذر- بعد از پل چهارم - 45 متري آهنگ
85 سالن ورزشي فني(بدمينتون) خيابان پيروزي- بلوار ابوذر- بعد از پل چهارم - 45 متري آهنگ
86 زمين چمن مصنوعي فني(فوتبال) خيابان پيروزي- بلوار ابوذر- بعد از پل چهارم - 45 متري آهنگ
87 زيرزمين سالن ورزشي فني(تنيس روي ميز) خيابان پيروزي- بلوار ابوذر- بعد از پل چهارم - 45 متري آهنگ
88 زيرزمين سالن ورزشي فني(بدنسازي) خيابان پيروزي- بلوار ابوذر- بعد از پل چهارم - 45 متري آهنگ
آب سالن ورزشي سازمان آب
00 مراکز قديمي
صن صنايع 7750601 خيابان انقلاب بطرف ميدان امام حسين بعد از پل چوبي- خيابان گ
شي شهيد شيرودي ورزشگاه شهيد شيرودي
پي تربيت بدني- پيروزي
کا دانشکده تربيت بدني 55545005 اتوبان تند گويان- خيابان ميعاد جنوبي- مجموعه ورزشي کاوه
اس استخر کارگران اتوبان بعثت- يابان خزانه بخارايي شمالي- مقابل بيمارستان وليعصر
اش استخر شريعتي ميدان بهمن- بزرگراه شهيد تند گويان- خيابان ميعاد جنوبي- خيابان دانشگاه
مش مشيريه بلوار کشاورز- خيابان حجاب- سازمان آب- تربيت بدني سازمان آب
غي استخر غيانوري خاني آباد نو- ميثاق جنوبي- خيابان آموزگار- ورزشگاه غيانوري
شه شهرک غرب شهرک غرب- بلوار دريا- خيابان شفق- دانشکده حقوق و علوم سياسي
89 سالن شماره 2 دانشکده فني(آمادگي جسماني)
90 سالن شماره 2 دانشکده فني(واليبال)
91 سالن شماره 2 دانشکده فني(بسکتبال)
92 سالن شماره 2 دانشکده فني(بدمينتون)
93 سالن شماره 2 دانشکده فني(شطرنج)
94 استخر 22 بهمن خاني آباد نو- خيابان شريعتي- روبروي درب شمالي ميدان ميوه و ت
جم مرکز جمالزاده خيابان جمالزاده شمالي - نبش کوچه خسرو
11 ورزشگاه کاوه(سالن بدنسازي) 55545005 اتوبان تند گويان- خيابان ميعاد جنوبي- مجموعه ورزشي کاوه
12 ورزشگاه کاوه(سالن آمادگي جسماني) 55545005 اتوبان تند گويان- خيابان ميعاد جنوبي- مجموعه ورزشي کاوه
13 ورزشگاه کاوه(سالن واليبال) 55545005 اتوبان تند گويان- خيابان ميعاد جنوبي- مجموعه ورزشي کاوه
14 ورزشگاه کاوه(سالن بسکتبال) 55545005 اتوبان تند گويان- خيابان ميعاد جنوبي- مجموعه ورزشي کاوه
15 ورزشگاه کاوه(سالن تنيس روي ميز) 55545005 اتوبان تند گويان- خيابان ميعاد جنوبي- مجموعه ورزشي کاوه
16 ورزشگاه کاوه(سالن بدمينتون) 55545005 اتوبان تند گويان- خيابان ميعاد جنوبي- مجموعه ورزشي کاوه
17 ورزشگاه کاوه(زمين چمن فوتبال) 55545005 اتوبان تند گويان- خيابان ميعاد جنوبي- مجموعه ورزشي کاوه
يو يوسف آباد يوسف آباد خيابان نهم
اي ايرانشهر ساختمان ستاد
پژ ساختمان قرني ساختمان معاونت چژوهشي
95 آزمايشگاه 55545005 اتوبان تند گويان- خيابان ميعاد جنوبي- مجموعه ورزشي کاوه
96 زمين چمن کاوه 55545005 اتوبان تند گويان- خيابان ميعاد جنوبي- مجموعه ورزشي کاوه
66 مرکز سين دخت خيابان جمالزاده
پا مرکز پاسداران پاسداران- گلستان هشتم- نبش پايدار فرد- پلاک 60
فر مرکز فردوسي(ساختمان2 هنرومعماري) 6720070 تهران-خيابان سروش الدين تقوي - پلاک 53(کدپستي 1145689338)