ليست کليه کلاسهايي ارائه شده مرتبط با رشته دانشجو
دانشکده :            سال-نيمسال: 93-3                                  (ليست مراکز آموزشي دانشگاه تهران جنوب)
 رشته/مقطع:   نوع درس:  روز تشکيل:     
كد درسکد کلاسنام درسنام استادجلسه تشکيلت-امتحانجلسه امتحانمرکز تشکيلجنسيتازسالتاسالظرفيت مانده