ليست کليه کلاسهايي ارائه شده مرتبط با رشته دانشجو
دانشکده :            سال-نيمسال: 93-2                                  (ليست مراکز آموزشي دانشگاه تهران جنوب)
 رشته/مقطع:   نوع درس:  روز تشکيل:     
كد درسکد کلاسنام درسنام استادجلسه تشکيلت-امتحانجلسه امتحانمرکز تشکيلجنسيتازسالتاسالظرفيت مانده
1904 100 روشهاي محاسبات عددي معين تقوي-احمد ش-07:30تا09:55 - - 16/03 3 فن مختلط 0 99 0
1904 101 روشهاي محاسبات عددي معين تقوي-احمد ش-09:55تا12:20 - - 16/03 3 فن مختلط 0 99 1
1904 102 روشهاي محاسبات عددي معين تقوي-احمد ش-13:30تا15:45 - - 16/03 3 فن مختلط 0 99 2
1904 103 روشهاي محاسبات عددي فيضيان-عليرضا د-13:30تا15:45 - - 16/03 3 فن مختلط 0 99 1
1904 104 روشهاي محاسبات عددي زرين زاد-عبدالحسين س-09:55تا12:20 - - 16/03 3 فن مختلط 0 99 1
1914 100 نظريه زبان ها و ماشين ها بهشتي فرد-ضياء الدين د-15:45تا18:00 - - 19/03 2 فن مختلط 0 99 0
1914 101 نظريه زبان ها و ماشين ها عرفاني-سيدحسين د-07:30تا09:55 - - 19/03 2 فن مختلط 0 99 1
1914 102 نظريه زبان ها و ماشين ها عرفاني-سيدحسين د-09:55تا12:20 - - 19/03 2 فن مختلط 0 99 0
1914 103 نظريه زبان ها و ماشين ها صحافي-امير ش-15:45تا18:00 - - 19/03 2 فن مختلط 0 99 1
1914 104 نظريه زبان ها و ماشين ها قوامي-عليرضا پ-07:30تا09:55 - - 19/03 2 فن مختلط 0 99 1
1914 105 نظريه زبان ها و ماشين ها عرفاني-سيدحسين د-13:30تا15:45 - - 19/03 2 فن مختلط 0 99 0
1918 100 ذخيره و بازيابي اطلاعات دادگر-سيدعبدالرسول ش-13:30تا15:45 - - 28/03 3 فن مختلط 0 99 9
1918 101 ذخيره و بازيابي اطلاعات هدايت فر-اميرمهدي ي-07:30تا09:55 - - 28/03 3 فن مختلط 0 99 2
1918 102 ذخيره و بازيابي اطلاعات هدايت فر-اميرمهدي ي-13:30تا15:45 - - 28/03 3 فن مختلط 0 99 3
7224 100 (زبان تخصصي (كامپيوتر صفا-ايرج س-09:10تا10:40 - - 17/03 2 فن مختلط 0 99 6
7224 101 (زبان تخصصي (كامپيوتر صفا-ايرج س-10:50تا12:20 - - 17/03 2 فن مختلط 0 99 4
7224 102 (زبان تخصصي (كامپيوتر صفا-ايرج س-13:30تا15:00 - - 17/03 2 فن مختلط 0 99 5
7224 103 (زبان تخصصي (كامپيوتر احمدي-فهيمه پ-13:30تا15:00 - - 17/03 2 فن مختلط 0 99 5
7224 104 (زبان تخصصي (كامپيوتر احمدي-فهيمه پ-15:00تا16:30 - - 17/03 2 فن مختلط 0 99 14
7231 100 اصول طراحي کمپايلر ناصرزاده-فرميسک پ-07:30تا09:55 - - 24/03 2 فن مختلط 0 99 2
7231 101 اصول طراحي کمپايلر ناصرزاده-فرميسک پ-09:55تا12:20 - - 24/03 2 فن مختلط 0 99 2
7231 102 اصول طراحي کمپايلر قوامي-عليرضا پ-09:55تا12:20 - - 24/03 2 فن مختلط 0 99 3
7329 100 ساختمان داده ها اخلاقي-پرند ي-09:55تا12:20 - - 16/03 2 فن مختلط 0 99 0
7329 102 ساختمان داده ها اخلاقي-پرند د-07:30تا09:55 - - 16/03 2 فن مختلط 0 99 1
7329 103 ساختمان داده ها اخلاقي-پرند د-09:55تا12:20 - - 16/03 2 فن مختلط 0 99 1
7329 104 ساختمان داده ها اخلاقي-پرند س-13:30تا15:45 - - 16/03 2 فن مختلط 0 99 0
7329 105 ساختمان داده ها اخلاقي-پرند س-15:45تا18:00 - - 16/03 2 فن مختلط 0 99 1
7329 107 ساختمان داده ها عزت دوست-شهرداد د-13:30تا15:45 - - 16/03 2 فن مختلط 0 99 5
7329 108 ساختمان داده ها عزت دوست-شهرداد پ-09:55تا12:20 - - 16/03 2 فن مختلط 0 99 9
7329 109 ساختمان داده ها عزت دوست-شهرداد د-15:45تا18:00 - - 16/03 2 فن مختلط 0 99 11
7329 110 ساختمان داده ها عزت دوست-شهرداد ش-15:45تا18:00 - - 16/03 2 فن مختلط 0 99 18
7965 100 سيستم عامل برزگر-زينب د-07:30تا09:00 - د-09:10تا10:40 - 28/03 1 فن مختلط 0 99 0
7965 101 سيستم عامل ناصرزاده-فرميسک د-15:00تا16:30 - د-13:30تا15:00 - 28/03 1 فن مختلط 0 99 2
7965 102 سيستم عامل ناصرزاده-فرميسک د-18:00تا19:30 - د-16:30تا18:00 - 28/03 1 فن مختلط 0 99 0