ليست کليه کلاسهايي ارائه شده مرتبط با رشته دانشجو
دانشکده :            سال-نيمسال: 92-3                                  (ليست مراکز آموزشي دانشگاه تهران جنوب)
 رشته/مقطع:   نوع درس:  روز تشکيل:     
كد درسکد کلاسنام درسنام استادجلسه تشکيلت-امتحانجلسه امتحانمرکز تشکيلجنسيتازسالتاسالظرفيت مانده
1904 100 روشهاي محاسبات عددي زرين زاد-عبدالحسين ش-13:30تا15:45 - د-07:30تا12:20 - 02/06 1 فن مختلط 0 99 8
1914 100 نظريه زبان ها و ماشين ها قوامي-عليرضا ش-13:30تا15:45 - د-07:30تا12:20 - 05/06 2 فن مختلط 0 99 1