ليست کليه کلاسهايي ارائه شده مرتبط با رشته دانشجو
دانشکده :            سال-نيمسال: 93-1                                  (ليست مراکز آموزشي دانشگاه تهران جنوب)
 رشته/مقطع:   نوع درس:  روز تشکيل:     
كد درسکد کلاسنام درسنام استادجلسه تشکيلت-امتحانجلسه امتحانمرکز تشکيلجنسيتازسالتاسالظرفيت مانده
1904 100 روشهاي محاسبات عددي زرين زاد-عبدالحسين س-09:55تا12:20 - - 20/10 3 فن مختلط 0 99 30
1904 101 روشهاي محاسبات عددي معين تقوي-احمد ش-07:30تا09:55 - - 20/10 3 فن مختلط 0 99 30
1904 102 روشهاي محاسبات عددي معين تقوي-احمد ش-09:55تا12:20 - - 20/10 3 فن مختلط 0 99 30
1904 103 روشهاي محاسبات عددي فيضيان-عليرضا چ-15:45تا18:00 - - 20/10 3 فن مختلط 0 99 30
1914 100 نظريه زبان ها و ماشين ها بهشتي فرد-ضياء الدين د-15:00تا17:15 - - 23/10 2 فن مختلط 0 99 30
1914 101 نظريه زبان ها و ماشين ها عرفاني-سيدحسين ي-07:30تا09:55 - - 23/10 2 فن مختلط 0 99 30
1914 102 نظريه زبان ها و ماشين ها عرفاني-سيدحسين ي-09:55تا12:20 - - 23/10 2 فن مختلط 0 99 30
1914 103 نظريه زبان ها و ماشين ها قوامي-عليرضا پ-07:30تا09:55 - - 23/10 2 فن مختلط 0 99 30
1918 100 ذخيره و بازيابي اطلاعات دادگر-سيدعبدالرسول ش-13:30تا15:45 - - 02/11 3 فن مختلط 0 99 30
1918 101 ذخيره و بازيابي اطلاعات هدايت فر-اميرمهدي ي-07:30تا09:55 - - 02/11 3 فن مختلط 0 99 30
7224 100 (زبان تخصصي (كامپيوتر صفا-ايرج س-07:30تا09:00 - - 21/10 2 فن مختلط 0 99 30
7224 101 (زبان تخصصي (كامپيوتر صفا-ايرج س-09:10تا10:40 - - 21/10 2 فن مختلط 0 99 30
7224 102 (زبان تخصصي (كامپيوتر صفا-ايرج س-10:50تا12:20 - - 21/10 2 فن مختلط 0 99 30
7231 100 اصول طراحي کمپايلر ناصرزاده-فرميسک د-16:30تا18:45 - - 28/10 2 فن مرد 0 99 30
7329 100 ساختمان داده ها اخلاقي-پرند د-07:30تا09:55 - - 20/10 2 فن مختلط 0 99 30
7329 101 ساختمان داده ها اخلاقي-پرند چ-09:55تا12:20 - - 20/10 2 فن مختلط 0 99 30
7329 102 ساختمان داده ها اخلاقي-پرند چ-07:30تا09:55 - - 20/10 2 فن مختلط 0 99 30
7329 103 ساختمان داده ها شاه پريان-جواد س-07:30تا09:55 - - 20/10 2 فن مختلط 0 99 30
7329 104 ساختمان داده ها عزت دوست-شهرداد د-09:55تا12:20 - - 20/10 2 فن مختلط 0 99 30
7329 105 ساختمان داده ها عزت دوست-شهرداد د-13:30تا15:45 - - 20/10 2 فن مختلط 0 99 30
7329 106 ساختمان داده ها عزت دوست-شهرداد پ-09:55تا12:20 - - 20/10 2 فن مختلط 0 99 30
7965 100 سيستم عامل ناصرزاده-فرميسک چ-16:30تا18:00 - چ-18:00تا19:30 - 02/11 1 فن مختلط 0 99 15
7965 101 سيستم عامل نخعي-زينب چ-07:30تا09:00 - چ-09:10تا10:40 - 02/11 1 فن مختلط 0 99 15